BUUR gaat oplossing Noord-Zuid mee vormgeven, in opperste dialoog met de inwoners

Met de vertrechtering naar drie mogelijke oplossingsscenario's voor de Noord-Zuidverbinding, was het duidelijk dat er vrij snel acties zouden worden opgezet vanuit bezorgde buurtbewoners omtrent deze scenario's. Alhoewel de uitwerking van de Noord-Zuidoplossing volledig in handen ligt van de Vlaamse overheid en de studio NZ Limburg, vonden we het als BUUR toch erg belangrijk dat we als gemeentebestuur met een lokale Task Force Noord-Zuid zouden starten. Een actieve werkgroep waarbij meerderheid en oppositie samenwerken in het belang van de komst van een zo goed mogelijke oplossing voor de Noord-Zuid en dat in opperste dialoog met al onze inwoners.

 

Impact en toekomstkansen

“De drie voorlopige scenario’s zorgen logischerwijs voor veel onzekerheid en ongerustheid bij onze inwoners, en zeker bij de directe betrokkenen,” aldus BUUR-fractieleider Stijn Van Dingenen die de lokale Task Force mee in de stuurgroep gaat leiden.

“De voorbije maanden hebben we zowel ambtelijk als politiek intens meegewerkt binnen de contouren van het Complex Project om te groeien naar een zo goed en zo gedragen mogelijke oplossing voor de Noord-Zuid. Nu het stilaan duidelijk wordt welke richting het op zal gaan met dit mobiliteitsdossier, vinden we het als BUUR tijd om ook op lokaal vlak een structureel orgaan op te richten waarin we de impact van dit mobiliteitsdossier op onze gemeente én de toekomstkansen die dit dossier voor onze gemeente brengt, open en constructief en in uiterste dialoog met onze inwoners vorm willen geven.”

 

Eén stem

“Het is noodzakelijk dat we deze stap als lokale overheid zetten”, aldus Maarten Houben en Michiel Lenssen, gemeenteraadsleden van BUUR. “Enerzijds is zo’n politiek-overkoepelende structuur belangrijk om de stem van de lokale gemeenschap in dit dossier zo sterk mogelijk te laten gelden, anderzijds is voor ons deze Task Force ook de aanspreekbuis voor de bezorgdheden en vragen die er bij onze inwoners leven. We moéten er als politici zijn voor onze mensen en hun visies meenemen in het globaal overwegingskader. Hierbij willen we ook een brug leggen met de Vlaamse overheid, in het bijzonder de bevoegde minister Peeters."

"De perfecte oplossing bestaat niet, maar de oplossing die rekening houdt met de verzuchtingen die onze inwoners hebben én die het meeste toekomstperspectief voor Houthalen-Helchteren biedt, zal de oplossing zijn die gedragen wordt en die als enige kans op slagen heeft," aldus Melissa Bosmans en Luciana Costa, eveneens gemeenteraadsleden van BUUR.

"Willen we daar naartoe groeien, dan moeten we als lokaal bestuur de verantwoordelijkheid naar ons toetrekken om die lokale stem zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven én hem te laten klinken aan de tafel van de Vlaamse overheid. De belangen van onze inwoners en van onze gemeente moeten we samen, met één stem verdedigen.”

De voorbije weken zaten de kopstukken van alle lokale partijen hierrond herhaaldelijk samen. Dat overleg mondde uit in de opstart van een lokale Task Force Noord-Zuid. Deze werkgroep die erg intens zal samenwerken de komende maanden bestaat uit de fractieleiders van de lokale politieke partijen die als stuurgroep de werking van de Task Force richting geven, aangevuld met een klankbordgroep waaraan ook de BUUR-raadsleden participeren.

“We overstijgen de politieke eigenheden en halen in dit belangrijk dossier de grens tussen meerderheid en oppositie weg. Hierbij doen we ook beroep op onze ambtelijke krachten die in dit dossier als experten aan de slag zijn. De Task Force zal ook nauw samenwerken met de Studio Noord-Zuid, de gouverneur en de Vlaamse regering," bevestigen BUUR-raadsleden Eefje Van Wortswinkel en Joël D'Oultremont.

“Daarnaast hebben we er als BUUR ook op gehamerd dat de stuurgroep geen verscholen werkgroep is, maar een open groep van lokale politici die in het belang van de burgers en de gemeente zal werken. We trekken de inhoud van de Task Force open naar heel de gemeenteraad waarbij wij als raadsleden nauw betrokken worden bij dit belangrijk dossier dat de toekomst van onze gemeente een beslissende vorm zal geven. Maar ook naar de inwoners zal de openheid groot zijn, ook zij krijgen structurele inspraak in dit verhaal, dat was voor ons essentieel,” aldus BUUR-raadslid Filip Gielen.

 

“We willen allemaal eindelijk landen met dit verhaal, dat is het doel.”

De Task Force kwam deze week al voor een eerste keer samen. “De fundamenten van onze werkingsstructuur en de doelstellingen werden hierbij bepaald. Ook de wijze waarop we omgaan met de vragen en onzekerheden die bij de inwoners leven, kwam aan bod. Willen we het Noord-Zuiddossier een oprechte kans geven om de komende jaren te landen en onze gemeente eindelijk de kans op een definitieve oplossing te schenken, dan is het belangrijk dat we nu als lokale overheid met één stem spreken en een duidelijke visie, een duidelijk plan naar voren schuiven,” aldus Stijn Van Dingenen. “Alle fractieleiders gaan hier mee akkoord, dank dus ook aan alle partijen voor deze volwassenheid.”

“De vorderingen van dit Noord-Zuiddossier laten niet meer toe dat hier politieke spelletjes over gespeeld worden. We hebben aangedrongen dat alle partijen dat duidelijk inzien. Willen we echter dat die afspraak standhoudt, dan is het belangrijk dat we luisteren en in permanente dialoog gaan met de inwoners. Zij moeten voelen dat ze in ons vertrouwen kunnen hebben. Het uitzetten van een lokaal dialoogplatform is in die optiek alvast een eerste werkopdracht die de Task Force naar voren schoof.”

 

Blik op de toekomst

“Parallel met de procedure en timingen die in het kader van het Complex Project de komende maanden de evolutie in dit dossier bepalen, zullen we vanuit de Task Force ook een ontwikkelingsvisie voor Houthalen-Helchteren uitbouwen. Vandaag zien we immers te vaak de negatieve aspecten van een oplossing voor de Noord-Zuid, vanuit de Task Force willen we zeker ook focussen op de positieve aspecten, en dan vooral geënt op de toekomst van Houthalen-Helchteren, rekening houdend met de terechte bezorgdheden van onze inwoners."

 

De toekomst van Houthalen-Helchteren

“Voor BUUR is de Noord-Zuid uiteraard een mobiliteitsdossier, maar het is ook een dossier dat bepalend zal zijn in het kader van de vraag ‘waar ligt de toekomst van Houthalen-Helchteren’ en hoe willen we die de komende decennia een vernieuwde invulling geven. Voor onze gemeente is dit veel meer dan mobiliteit, het is bepalen welke accenten we in onze leefomgeving, onze ruimtelijke ordening, onze economische uitbouw én onze leefbaarheid willen en kunnen leggen. Een uitdagend parcours dat we samen met onze inwoners invulling moeten geven. In dat opzicht is het goed dat mensen zich vandaag al verenigingen en rond dit thema nadenken en visies formuleren. De voorstellen die actiegroepen vandaag doen zijn voor ons alvast erg dankbaar en inspirerend."

Een eerste stap die de Task Force de komende weken zal nemen, is het aangaan van de dialoog met de actievoerders die vandaag al van zich laten horen. “We willen in alle neutraliteit luisteren naar de bezorgdheden die ze terecht uiten en dit vertalen naar een lokaal eerste advies dat we als gemeentebestuur nog voor eind dit jaar moeten afleveren aan de Vlaamse regering. Dat is een eerste belangrijke stap die deze Task Force zal realiseren."

Wie vragen heeft over deze vernieuwde aanpak, wie opmerkingen wil formuleren omtrent de Noord-Zuid of wie met inhoudelijke vragen of bezorgdheden zit, mag onze raadsleden altijd contacteren.

 

BUUR Houthalen-Helchteren

Een open, onafhankelijke politieke beweging van, voor en door inwoners van Houthalen-Helchteren. 

Telefoon

Rechtsboven op deze site vindt u de contactgegevens van onze raadsleden en het bestuur. Aarzel niet om ze te contacteren met vragen of opmerkingen. 

Email

Info: info@buur.co